Rada Nadzorcza Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Wł. Łokietka 2 poszukuje kandydata na stanowisko

Członka Zarządu /Prezesa Zarządu/.

Kandydat powinien spełniać wymagania określone w § 53 Statutu Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który umieszczony

jest na stronie internetowej.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej "Rada Nadzorcza Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

63-800 Gostyń, ul. Wł. Łokietka 2 " z dopiskiem "Członek Zarządu" w terminie do dnia 10.01.2022 r. godz. 15:00

w godzinach urzędowania biura lub przesłać na adres Spółdzielni /decyduje data wpływu do Spółdzielni/.

Oferta zgłoszona przez kandydata powinna zawierać:

- CV wraz ze zdjęciem i klauzulą o treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych",

- list motywacyjny oraz informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem /adres zamieszkania, tel. kontaktowy,

  adres poczty e-mail/,

- dokumenty potwierdzające informacje zawarte w CV /kserokopie/.